سبد خرید
0
جمع کل
تکمیل سفارش
بستن
Loading...

رنگ روغن آرتيست 37ml وينزور

از 3,750,000 - 13,000,000 ریال
سفارش محصول
مقایسه
مدل رنگ روغن حرفه ای
حجم 37 میل
ساخت فرانسه
برند وینزور
بسته بندی تیوپی

لیست محصولات

عنوان قیمت تصویر تعداد سفارش
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Gold ochre (285) -10110 سری1 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Sap Green (599) -10110 سری2 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Cobalt Green (184) -10110 سری5 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Cobalt Violet (192) -10110 سری5
13,000,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Cobalt Turquoise (190) -10110 سری5 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Rose Madder Genuine (587) -10110 سری5 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Cadmium Red Deep (097) -10110 سری4 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Cadmium Orange (089) -10110 سری4 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Cadmium Yellow Pale (118) -10110 سری4 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Cadmium Yellow Deep (111) -10110 سری4
10,000,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Cadmium Yellow (108) -10110 سری4 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Cobalt Blue (178) -10110 سری4 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Transparent Yellow (653) -10110 سری4 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Bismuth Yellow (025) -10110 سری4 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Cadmium Lemon (086) -10110 سری4 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Viridian (692) -10110 سری4 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Lemon Yellow Hue (347) -10110 سری4 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Cadmium Green Pale (084) -10110 سری4 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Cobalt Turquoise Light (191) -10110 سری4 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Oxide Of Chromium (459) -10110 سری4 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Cerulean Blue (137) -10110 سری4 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Permanent Alizarin Crimson (468) -10111 سری4 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Quinacridone Red (548) -10110 سری4 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Cadmium Scarlet (106) -10110 سری4 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Winsor Yellow Deep (731) -10110 سری2
4,750,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور French Ultramarine(263) -10110 سری2 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Winsor Orange (724) -10110 سری2 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Indian Yellow (319) -10110 سری2 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Indian Yellow Deep (320) -10110 سری2 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Winsor Yellow (730) -10110 سری2 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Winsor Lemon (722) -10110 سری2 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Green Gold (294) -10110 سری2 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Olive Green (447) -10110 سری2 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Winsor Green(phthalo) (720) -10110 سری2 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Winsor Green(Yellow Shade) (721) -10110 سری2 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Permanent Green Deep (482) -10110 سری2 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Permanent Green Light (483) -10110 سری2 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Winsor Emerald (708) -10110 سری2 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Winsor Blue(Green Shade) (707) -10110 سری2
4,750,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Indigo (322) -10110 سری2 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Flesh Tint (257) -10110 سری2 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Purple Madder (543) -10110 سری2 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Quinacridone Magenta (545) -10110 سری2 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Ultramarine Violet (672) -10110 سری2 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Winsor Violet Dioxazine (733) -10110 سری2 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Permanent Carmine (479) -10110 سری2 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Winsor Red (726) -10110 سری2 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Scarlet Lake (603) -10110 سری2 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Permanent Rose (502) -10110 سری2 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Lamp Black (337) -10110 سری1 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Ivory Black (331) -10110 سری1 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Flake White Hue (242) -10110 سری1 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Titanium White (644) -10110 سری1 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Ultramarine(Green Shade) (667) -10110 سری1 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Blue Black (034) -10110 سری1
3,750,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Venetian Red (678) -10110 سری1
3,750,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Light Red (362) -10110 سری1 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Yellow Ochre (744) -10110 سری1 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Yellow Ochre Light (745) -10110 سری1 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Yellow Ochre Pale (746) -10110 سری1 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Naples Yellow Light (426) -10110 سری1 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Naples Yellow (422) -10110 سری1 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Bright Yellow (333) -10110 سری1 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Chrome Green Deep Hue (147) -10110 سری1 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Phthalo Turquoise (526) -10110 سری1 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Prussian Blue (538) -10110 سری1
3,750,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Manganese Blue Hue (379) -10110 سری1 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Purple Lake (544) -10110 سری1 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Mauve Blue Shade (400) -10110 سری1 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن آرتیست 37ml وینزور Bright Red (042) -10110 سری1 ناموجود
افزودن به سبد خرید

رنگ روغن Winsor & Newton Artist به بهترین و ایده آل ترین رنگ دانه ها وکیفیت ترکیب میپردازد.
شرکت وینزور و نیوتن دارای بیش از 180 سال سابقه در زمینه ساخت رنگ در بالاترین کیفیت دارای دو مدل Artists Oil color و Winton Oil color میباشد.
رنگ روغن آرتیست (Artists Oil Color) برند Winsor طیف گسترده ای از 116 رنگ را با سایزهای 37ml و 200ml در بسته بندی های تیوپی ارائه میدهد.
برند وینزور دارای سری های متفاوتی چون سری 1، 2، 4، 5 بوده که هریک در رنگ و قیمت های متفاوت با بالاترین درجه روشنایی و پایداری عرضه میشود که تا کنون جزو بهترین، مشهورترین و پرطرفدارترین رنگ ها و در رتبه ی بالای جهانی از نظر تولید رنگ روغن می باشد.

کارخانه ی وینزور که سالهاست برندی بدون رقیب در بازار جهانی در دسترس هنرمندان بزرگ تاریخ است، رنگ های تولید شده ی آن به گونه ای طراحی شده، که تمامی هنرمندان در هر رده و توانمندی که باشند از آنها بهرمند شوند و لذت بسیار از نتیجه ی استفاده ی آنها می برند.

از ویژگی های مهم این برند که آن را از بقیه ی برندهای رنگ روغن در جهان متمایز کرده است، می توان به دوام بالا و مدت زمان طولانی در خشک شدن آنها  اشاره کرد واینکه این برند قابلیت استفاده بر روی تمامی سطوح را داراست. اصالت و طبیعی بودن رنگدانه‌ های هر رنگ، را نیز می توان دیگر وجه تمایز رنگ روغن وینزور با دیگر محصولات در جهان دانست.

بر روی تیوپ تعبیه شده در هر محصول از رنگ روغن اطلاعاتی ست که نشان دهنده ی نام رنگ، حجم رنگ، مقاومت در برابر نور، شاخص ماندگاری، شاخص قیمت، شفافیت، ترکیبات روغنی و نام پیگمنت آن محصول می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه

محصولات پیشنهادی

برند های ما