سبد خرید
0
جمع کل
تکمیل سفارش
بستن
Loading...

مداد پلی کروم فابرکاستل

902,000 ریال
سفارش محصول
مقایسه
مدل مداد پلی کروم
ساخت آلمان
برند فابرکاستل

لیست محصولات

عنوان قیمت تصویر تعداد سفارش
مداد پلی کروم Middle Phthalo Blue (152) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Warm Gray V (274) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Indian Red (192) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم May Green (170) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Cobalt Blue (143) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Hookers Green (159) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Alizarin Crimson (226) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Copper (252) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Light Cobalt Turquoise (154) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Light Phthalo Blue (145) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Dark Cadmium Yellow (108) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم HelioBlue-Reddish (151) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Grass Green (166) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Permanent Carmine (126) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Manganese Violet (160) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Cream (102) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Dark Cadmium Orange (115) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Ivory (103) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Walnut Brown (177) -1530 فابرکاستل ناموجود
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Blue Violet (137) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Magenta (133) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Juniper Green (165) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Raw Umber (180) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Bluish Turquoish (149) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Naples Yellow (185) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Light Magenta (119) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Pink Carmine (127) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Light Red Violet (135) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Light Purple Pink (128) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Light Cadmium Yellow (105) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Dark Naples Ochre (184) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Earth Green Yellowish (168) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Deep Cobalt Green (158) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Caput Mortuum Violet (263) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Phthalo Blue (110) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Pompelian Red (191) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Nougat (178) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Phthalo Green (161) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Warm Grey VI (275) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Medium Flesh (131) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Rose Carmine (124) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Pink Madder Lake (129) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Gold (250) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Light Flesh (132) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Venetian Red (190) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Light Yellow Glaze (104) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Cobalt Blue-Greenish (144) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Burnt Siena (283) -1530 فابرکاستل ناموجود
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Cadmium Yellow (107) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Deep Scarlet Red (219) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم White (101) -1530 فابرکاستل ناموجود
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Cold Grey V (234) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Pine Green (267) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Earth Green (172) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Olive Green Yellowish (173) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Warm Grey II (271) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Light Chrome Yellow (106) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Warm Grey III (272) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Middle Cadmium Red (217) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Black (199) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Light Green (171) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Dark Red (225) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Cadmium Orange (111) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Cold Grey IV (233) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Madder (142) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Fuchsia (123) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Cinnamon (189) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Vanyke Brown (176) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Sky Blue (146) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Indanthrene Blue (247) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Prussian Blue (246) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Cold Grey II (231) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Leaf Green (112) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Dark Chrome Yellow (109) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Cobalt Turquise (153) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Helio Turquise (155) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Permanent Green Olive (167) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Light Ultramarine (140) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Paynes Grey (181) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Dark Phthalo Green (264) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Crimson (134) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Burnt Carmine (193) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Cold Grey VI (235) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Permanent Green (266) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Chrome Oxide Green Flery (276) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Cold Grey III (232) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Warm Grey I (270) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Bistre (179) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Deep Red (223) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Ultramarine (120) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Cold Grey I (230) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Dark Indigo (157) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Chrome Oxide Green (278) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Sanguine (188) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Chromium Green Opaque (174) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Caput Mortuum (169) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Violet (138) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Terracotta (186) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Burnt Ochre (187) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Brown Ochre (182) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Light Yellow Ochre (183) -1530 فابرکاستل ناموجود
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Light Cadmium Red (117) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Cadmium Yellow Lemon (205) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Middle Purple Pink (125) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Red Violet (194) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Dark Flesh (130) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Delft Blue (141) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Silver (251) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Orange Glaze (113) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Dark Sepia (175) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Mauve (249) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Green Gold (268) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Pale Geranium Lake (121) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Cobalt Green (156) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Scarlet Red (118) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Emerald Green (163) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Purple Violet (136) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Burnt Umber (280) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Warm Grey IV (273) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مداد پلی کروم Light Phthalo Green (162) -1530 فابرکاستل
902,000 ریال
افزودن به سبد خرید

مداد پلی کروم چیست؟

مداد پلی کروم یکی از محبوب ترین مداد‌ رنگی‌های دنیاست.این مداد‌ رنگی یکی از محصولات برند باسابقه‌ی فابرکاستل است که تولید کشور آلمان می‌باشد. این مداد‌ رنگی 120 رنگ دارد که نسبت به سایر برندها تنوع بالایی محسوب می‌شود.

ویژگی های این محصول

از دیگر دلایل محبوبیت مداد پلی کروم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

امکان لایه لایه کار کردن و عمق دادن را به اثر می‌دهد. کیفیت بالای این مداد امکان کشیدن یک رنگ بر روی رنگی دیگر را می‌دهد، بدون آن که رنگ ها چرک یا قاطی شوند.

مغز مداد بر پایه روغن بوده و به همین دلیل باعث نرم بودن آن می‌شود و تجربه‌ی لذت بخشی از نقاشی را برای هنرمند فراهم می‌کند. همچنین به دلیل پایه روغن بردن آن مقاومت نسبی در برابر آب داشته و با ریختن آب بر روی اثر رنگ ها سریع پخش نمی‌شود.

پیگمنت های به کار رفته در مداد پلی کروم ماندگاری بالایی دارند و در برابر نور به راحتی تغیر رنگ نمی‌دهند. همچنین پوشش رنگی خوبی دارد و قابلیت ترکیب رنگ را به هنرمند می‌دهد.

مغز مداد استحکام بالایی دارد به طوری که با هر ضربه کوچک نمی‌شکند.

مداد رنگی پلی کروم به صورت تکی و بسته ای در بازار به فروش می‌رسد. بسته های 12، 24، 36، 60 و یا 120 رنگ است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه

محصولات پیشنهادی

برند های ما